7 lat gwarancji Kia - sprawdź!   >

Regulamin konkursu na Facebooku i Instagramie

z dnia 14.10.2023 r.

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Organizatorem konkursu na Facebooku i Instagramie (zwanego dalej “Konkursem”) jest Wadowscy sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, adres: ul. Łokietka 83, 31-280 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000100056, nr REGON: 356391810, NIP: 9451958253, kapitał zakładowy: 626 000,00 zł, prowadząca „Wadowscy Autoryzowany Dealer i Serwis Kia” z siedzibą w Gaju koło Krakowa przy ul. Myślenickiej 7 (zwany dalej „Organizatorem”).

2. Fundatorem nagrody jest Organizator.

3. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników Konkursu jest Organizator.

4. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, lecz niezbędny do przystąpienia przez Uczestnika do Konkursu. Osobom udostępniającym dane przysługuje prawo dostępu do tych danych, ich zmian bądź usunięcia.

5. Niniejszy regulamin określa warunki Konkursu.

6. Konkurs nie jest stworzony, administrowany, wspierany ani sponsorowany przez Facebooka (Meta Platforms, Inc.). Facebook jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook (Meta Platforms, Inc.).

7. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, której wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą przewidzianą w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.

8. Konkurs jest prowadzony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na stronach na Facebooku: Wadowscy Autoryzowany Dealer Kia, Joanna Mazur & Michał Stawicki T11 Running Pair oraz Instagramie: Kia Kraków, mazurstawicki_t11_runningpair oraz m.stawicki (zwanych dalej “Fanpage”) za pośrednictwem stron internetowych pod adresem:

https://www.facebook.com/KiaWadowscy
https://www.instagram.com/kia_krakow/
https://www.facebook.com/profile.php?id=100050193682298
https://www.instagram.com/m.stawicki/
https://www.instagram.com/mazurstawicki_t11_runningpair/

9. Nadzór nad prawidłowością i przebiegiem Konkursu, tj. udzielaniem informacji na temat Konkursu oraz rozpatrywaniem reklamacji sprawuje Organizator.

§ 2. UCZESTNICY KONKURSU

1. Uczestnikami Konkursu mogą być wyłącznie osoby fizyczne, posiadające pełną zdolności do czynności prawnych, będące użytkownikami i posiadający aktywne konto w serwisie Facebook.com i/lub Instagram.com, które zaakceptowały niniejszy Regulamin (dalej: „Uczestnik”).

2. Uczestnik przystępując do Konkursu oświadcza, że:

a. jest osobą fizyczną, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych;
b. zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i w sposób dobrowolny przystępuje do Konkursu;
c. wyraża zgodę i akceptuje warunki Regulaminu, w tym zapoznał się z treścią dotyczącą procedury odbioru nagrody i ją w pełni akceptuje;
d. zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Regulaminu, w tym również regulaminu Facebooka;
e. wyraził zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów związanych z uczestnictwem w Konkursie;
f. jest zarejestrowanym Użytkownikiem portalu społecznościowego Facebook i/lub Instagram;

3. W Konkursie nie mogą uczestniczyć członkowie organów, pracownicy i współpracownicy Organizatora.

§ 3. NAGRODA

1. W Konkursie przewidziano 4 nagrody – dla 4 osób (dwóch kobiet i dwóch mężczyzn) wyłonionych w sposób wskazany w §6.

2. Nagrodą są koszulki sportowe: 2 damskie oraz 2 męskie z autografami Joanny Mazur i Michała Stawickiego.

3. Informacja o Nagrodzie będzie zawarta w treści ogłoszenia o Konkursie opublikowanego na portalu Facebook oraz Instagram, na profilach wymienionych w paragrafie 1 ust. 8.

4. Laureatom nie przysługuje prawo wymiany Nagrody na gotówkę ani nagrodę innego rodzaju.

5. Zwycięzcy mogą zrzec się Nagrody, ale w zamian nie przysługuje im ekwiwalent pieniężny ani jakakolwiek inna nagroda.

§ 4. MIEJSCE, CZAS I ZASADY KONKURSU

1.Konkurs jest dostępny w formie ogłoszenia konkursowego (dalej: „post konkursowy“) na portalu społecznościowym Facebook i Instagram na wymienionych w § 1 profilach pod adresami:

https://www.facebook.com/KiaWadowscy
https://www.instagram.com/kia_krakow/
https://www.facebook.com/profile.php?id=100050193682298
https://www.instagram.com/m.stawicki/
https://www.instagram.com/mazurstawicki_t11_runningpair/

2. Konkurs trwa od dnia 14.10.2023 r. od momentu publikacji postu konkursowego do 14.10.2023 r. godz. 22:00. 

3. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na portalach społecznościowych Facebook i Instagram na profilach Organizatora pod adresami:

https://www.facebook.com/KiaWadowscy
https://www.instagram.com/kia_krakow/
https://www.facebook.com/profile.php?id=100050193682298
https://www.instagram.com/m.stawicki/
https://www.instagram.com/mazurstawicki_t11_runningpair/

§ 5. ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE

1. Zadaniem Uczestnika Konkursu jest udzielenie jak najszybszej odpowiedzi w komentarzu pod postem konkursowym na pytanie konkursowe: Którą generacją samochodu Kia Sportage jeżdżą partnerzy salonu samochodowego Wadowscy Autoryzowany Dealer i Serwis Kia – Joanna Mazur i Michał Stawicki.

2. Informacje o Konkursie będą dostępne na Facebooku i Instagramie na profilach wskazanych w § 4. pkt. 1.

§ 6. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE I ODBIORU NAGRÓD

1. Udział w Konkursie jest bezpłatny i wymaga rejestracji (posiadania konta) na portalu społecznościowym Facebook i/lub Instagram.

2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest zaakceptowanie Regulaminu oraz poprawne wykonanie wszystkich zadań opisanych w § 5. Ust. 1 Regulaminu.

3. O przyznaniu nagrody decyduje Organizator w drodze analizy poprawności i czasu przesłania odpowiedzi konkursowej opisanej w § 5. Ust. 1 Regulaminu przez Uczestników Konkursu.

4. Spośród nadesłanych zgłoszeń Organizator wyłoni 4 zwycięzców, dwie kobiety i dwóch mężczyzn, którzy najszybciej odpowiedzą poprawnie na pytanie konkursowe.

5. Zwycięzca Konkursu zostanie powiadomiony o wygranej i warunkach odbioru Nagrody za pośrednictwem wiadomości prywatnej, wysłanej na Facebooku lub Instagramie w ciągu 7 dni roboczych od momentu zakończenia konkursu.

6. Publiczna informacja o wygranej zostanie również umieszczona w komentarzu do posta konkursowego na stronach internetowych pod adresami:

https://www.facebook.com/KiaWadowscy
https://www.instagram.com/kia_krakow/
https://www.facebook.com/profile.php?id=100050193682298
https://www.instagram.com/m.stawicki/
https://www.instagram.com/mazurstawicki_t11_runningpair/

7. Warunkiem odebrania przez wyróżnionego Uczestnika (zwycięzcę) nagrody jest przesłanie w ciągu 48 godzin od ogłoszenia wyników Konkursu na fanpage – wiadomości prywatnej z następującymi danymi:

a. imię i nazwisko
b. adres korespondencyjny na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
c. numer telefonu
d. adres mailowy

8. Brak wysłania wiadomości, o której mowa w pkt. 7 lub przekroczenie dopuszczalnego czasu odpowiedzi lub wysłanie nieprawidłowych danych powoduje utratę przez uczestnika prawa do nagrody.

9. Utrata przez uczestnika prawa do nagrody, o której jest mowa w ust. 8, przechodzi na kolejną
osobę wskazaną przez komisję.

10. Przyznana w Konkursie nagroda zostanie wysłana uczestnikowi do 7 dni roboczych od dnia otrzymania przez Organizatora wiadomości, o której mowa w ust. 7 z kompletem danych.

11. Nagrody zostaną wysłane na koszt Organizatora na adres na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wskazany przez Uczestnika.

§ 7. KOMISJA KONKURSOWA

1. Odpowiedzi konkursowe oceniane będą przez komisję konkursową, składającą się z dwóch przedstawicieli Organizatora (Wadowscy sp. z o.o.) oraz partnerów firmy: Joanny Mazur i Michała Stawickiego

2. Odpowiedzi konkursowe zostaną ocenione pod względem:
a. szybkości odpowiedzi,
b. poprawności odpowiedzi.

3. Skład Komisji może ulec zmianie z przyczyn niezależnych od Organizatora.

§ 8. ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI ORGANIZATORA

1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzetelność i prawdziwość danych Uczestników Konkursu, w tym za brak możliwości przekazania nagród, z przyczyny leżących po stronie Uczestnika, w szczególności, jeśli ten nie podał prawdziwego adresu do korespondencji na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub podane dane są niepełne lub nieaktualne.

2. Organizator oświadcza, że nie prowadzi kontroli, ani monitoringu treści umieszczanych przez Uczestników w zakresie rzetelności i prawdziwości, z zastrzeżeniem działań związanych z usunięciem naruszeń Regulaminu lub przepisów powszechnie obowiązujących.

3. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie Uczestników, których działania są sprzeczne z prawem lub Regulaminem, dobrymi obyczajami lub regulaminem Facebooka/Instagrama, w szczególności uczestników, którzy:

a) zamieszczają treści niezgodne z obowiązującym prawem lub Regulaminem dostępnym na portalu Facebook i Instagram (w szczególności zawierające treści obraźliwe, zarówno w warstwie tekstowej, jak i graficznej);
b) podejmują działania z wykorzystaniem konta/profilu utworzonego niezgodnie z zasadami Facebook/Instagrama;
c) podejmują działania z wykorzystaniem niezgodnych z zasadami Facebooka/Instagrama kont/profili osób trzecich;
d) ingerują w mechanizm działania Konkursu;
e) tworzą fikcyjne konta/profile w serwisie Facebook/Instagram.

4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zakłócenia w działaniu łącz teleinformatycznych, serwerów, interfejsów, przeglądarek oraz platformy Facebook.

5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za czasowe lub stałe zablokowanie strony lub aplikacji ze strony Facebooka i/lub Instagrama.

§ 9. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

1. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator. Kontakt z Organizatorem w sprawach dotyczących kwestii ochrony danych osobowych jest możliwy pod adresem e-mail: iod@wadowscy.pl

2. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako „RODO”), tj. zgoda Uczestników na udział w Konkursie oraz art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. prawnie uzasadniony interes Organizatora, w szczególności w zakresie reklamacji i dochodzenia roszczeń.

3.Dane osobowe Uczestników Konkursu (takie jak: imię i nazwisko, adres korespondencyjny, numer telefonu, adres mailowy, nazwa użytkownika/konta w serwisie Instagram lub Facebook) będą przetwarzane przez Organizatora w zakresie i w celu niezbędnym do przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia zwycięzców, rozpatrzenia ewentualnych reklamacji, a w przypadku zwycięzców również powiadomienia o przyznaniu nagrody, wydania nagrody.

4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże stanowi warunek wydania nagród zwycięzcom lub złożenia reklamacji.

5. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przechowywane przez Organizatora przez okres trwania Konkursu, a po jego zakończeniu do czasu upływu biegu terminu przedawnienia ewentualnych roszczeń lub wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa, nie dłużej jednak niż 5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym przeprowadzono Konkurs.

6. Organizator realizuje prawa osób, których dane dotyczą, tj. dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, przenoszenia danych.

7. W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody, Uczestnik ma prawo cofnąć zgodę w każdym czasie, a wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Cofnięcie zgody wymaga zgłoszenia elektronicznego na adres e-mail: iod@wadowscy.pl

8. Odbiorcą danych są: podmioty świadczące usługi hostingowe, usługi pocztowe, podmioty, z którymi współpracuje Organizator w ramach usług księgowych i podatkowych, organy publiczne na podstawie i w granicach prawa (w szczególności KAS oraz organy ścigania).

9. Dane osobowe nie są przetwarzane automatycznie i poddawane profilowaniu.

§ 10. PRAWA AUTORSKIE

1. Wszelkie prawa własności intelektualnej do Konkursu przysługują Organizatorowi. Uczestnictwo w Konkursie nie skutkuje w żadnym zakresie nabyciem przez Uczestników jakichkolwiek praw własności intelektualnej. Zabronione jest naruszanie w jakikolwiek sposób praw własności intelektualnej w Konkursie, w szczególności:

a) kopiowanie, modyfikowanie oraz transmitowanie elektronicznie lub rozpowszechnianie w inny sposób mechanizmu Konkursu lub jego części, a także poszczególnych utworów i baz danych, bez wyraźnej pisemnej zgody Organizatora;
b) korzystanie z Konkursu w sposób niezgodny z Regulaminem lub powszechnie obowiązującymi przepisami.

§ 11. REKLAMACJE I ZGŁOSZENIA NARUSZEŃ

1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Konkursu należy zgłaszać Organizatorowi na piśmie w czasie trwania Konkursu, jednak nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia wydania Nagród.

2. Organizator nie ma obowiązku rozpatrzenia reklamacji złożonych po terminie.

3. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika oraz dokładny opis/uzasadnienie reklamacji.

4. Reklamacja powinna być przesłana listem na adres Organizatora (Wadowscy sp. z o.o., ul. Łokietka 83, 31-280 Kraków).

5. Reklamacje rozpatrywane będą pisemnie w terminie 30 dni. Odpowiedź na reklamację zostanie w tym terminie wysłana listem na podany w reklamacji adres składającego reklamację.

§ 12. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 14.10.2023 r.

2. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa.

Doskonały

Na podstawie 335 opinii.

Roman Jacak

27.Listopad, 2023

Witam Super obsługa odpowiedni ludzie na 👌odpowiednim miejscu😉Pozdrawiam Pana Michała z Serwisu Gość Petarda 💪Konkretny i znający się na rzeczy 😉 (Zadowolony klient 25.11.2023) Pozdrawiam i do Następnego 👌👌👌

Haku Krzysztof Kiec

26. Listopad, 2023

Zakup szybki, obsługa miła, Co do fachowości serwisu To się okaże.

Jaco Gra (Cacur)

15. Listopad, 2023

Bardzo miła fachowa i profesjonalna obsługa na serwisie.

Przemek

13. Listopad, 2023

Polecam KIA SERWIS WADOWSCY a w szczególności chciałem podziękować Panu Michałowi Chrzanowskiemu za fachowe doradztwo, świetną obsługę oraz dużą wiedzę z zakresu motoryzacji. Warto również podkreślić wysoki poziom kompetencji mechanika Pana Mateusza Wątor. Podczas ostatniego przeglądu wszystko zostało mi dokładnie objaśnione. Warto również podkreślić dotychczasową współpracę z Panami Jakub Lipanowicz oraz Adrian Hernik, których cechuje duże zaangażowanie w podejściu do Klienta, wiedza oraz świetna obsługa serwisowa.

Marcin Bończak

8. Listopad, 2023

Serwis szybki, sprawny. Wlaściwa diagnoza, ekspresowa naprawa.Nie ma sie do czego przyczepić☝️🤷🏻‍♂️👍

Beata Pieron

26. Październik, 2023

Serdecznie polecam KIA Wadowscy. Profesjonalizm w każdym aspekcie. Bardzo miła atmosfera oraz podejście do klienta. Bezproblemowy kontakt oraz szybkie uzyskanie odpowiedzi na pytania. Szczególnie pozdrawiam Panią Martynę Bober, która w cudowny sposób potrafi doradzić w wyborze i zależy jej na zadowoleniu Klienta🌹

Mateusz Gorzelnik

23. Październik, 2023

Polecam :) Profesjonalna i rzetelna obsługa, już po raz kolejny wykonywałem przegląda i nie mogę powiedzieć złego słowa.

Weronika Gostyńska

19. Październik, 2023

Świetna obsługa, sami profesjonaliści! Kupiłam samochód KIA Picanto u pana Macieja Kasprzyckiego. W dwa tygodnie miałam samochód jaki chciałam. Pan Maciej doskonale orientuje się w ofercie KIA i cechuje go wysoka kultura osobista. Pani Jolanta zaprezentowała mi kilka propozycji ubezpieczenia, wszystko poszło szybko i sprawnie. Oboje bardzo kompetentni i przygotowani. Gorąco polecam Salon KIA w Gaju!

Łukasz Dużyński

16. Październik, 2023

Chciałbym serdecznie podziękować P. Maciejowi Kasprzyckiemu za wspólną drogę od prezentacji modelu Proceed, przez jazdę testową, aż do finalizacji transakcji, opiekę nad zamówieniem i w końcu przekazanie pojazdu. Doceniam rzeczowe podejście do klienta, cierpliwość, wzorowy kontakt i elastyczność. Dziękuję też za miłą luźną rozmowę nie związaną z zamówieniem, która pozwoliła mi nieco opanować emocje. Dziękuję też Pani Katarzynie Wątor za znalezienie najkorzystniejszej oferty ubezpieczenia. Jeśli poszukujecie Państwo nowego samochodu i obsługi na najwyższym poziomie to w KIA Wadowscy znajdziecie to wszystko. Polecam ich z całego serca 💪🏼

Edyta Zielińska

15. Październik, 2023

Zakup samochodu przebiegł sprawnie, pomimo długiego oczekiwania na auto Pan Maciej starał się, abyśmy byli zadowoleni. Dziękujemy i polecamy.

Paweł Madejski

11. Październik, 2023

Polecam

Jarosław Wacław

30. Wrzesień, 2023

Od jazdy próbnej, przez kupno, aż do odbioru wszystko przebiegło sprawnie, miło i profesjonalnie. Kontakt z Panem Maciejem na najwyższym poziomie. Polecam salon jak i doradcę.

Mikołaj Lany

8. Wrzesień, 2023

Bardzo miła ,fachową obsługa

Dariusz Piątek

28. Sierpień, 2023

Serdecznie polecam salon KIA Wadowscy a w szczególności konsultanta handlowego Pana Macieja Kasprzyckiego. Profesjonalna obsługa, szybka komunikacja. Cała procedura zakupu samochodu przebiegła wzorowo. Pan Maciej zajął się absolutnie wszystkim. Moim jedynym zadaniem było cieszyć się nowym samochodem w dniu odbioru :) Pozdrawiam.

Łukasz Gruchała

26. Sierpień, 2023

Samochód odebrany (zaledwie 3mc oczekiwania) i po pierwszej wymianie oleju po dotarciu. Szczerze dziękuje Panu Jerzemu za doradztwo i za bardzo konkretne podejście bez zbędnej ściemy marketingowej. Proces zakupu jak i serwisu są proste, przejrzyste i rozsądne. Sama jazda nowym samochodem to czysta przyjemność. Dziękuje, będę wracał. Polecam!

Andrzej Łakomski

25. Sierpień, 2023

Bardzo miła i fachowa obsługa.

Kamil C

23. Sierpień, 2023

Profesjonalne rzetelne podejście do klienta. Serwis stara się rozwiązywać problemy jak tylko może. Pomimo tego ze moje auto cudownie „naprawilo” jedna z usterek samo z siebie, jak na złość przestało stukać, to Pan serwisant mocno zainteresował sie kwestia, sprawdzaniem i inne i pomimo ze nic nie udało sie znaleść to prosił i podjechanie w między czasie jak stukanie powróci i będziemy działać w temacie

Mirosław Postrozny

9. Sierpień, 2023

Wszystko na najwyższym poziomie

Kamil

4. Sierpień, 2023

Polecam dział części. Konkretna obsługa, pomoc i doradztwo. Pomogli w przypadku auta ze Stanów, gdzie salon w Rzeszowie twierdził " że się nie da" . Jednak, jak widać wystarcza chęci i dbanie o dobre imię marki. Dziękuję i pozdrawiam

VoiTech

28. Lipiec, 2023

Obsługa sprzedażowa na wysokim poziomie. Obsługa serwisowa w porządku, aczkolwiek na razie była tylko 1 prosta usługa więc trudno na tej podstawie wystawić ocenę maksymalną.

Klaudia Kowalówka

27. Lipiec, 2023

Serdecznie polecam salon Kia Wadowscy. Mamy już w rodzinie 3 auta z tego salonu i mam nadzieje że będą kolejne. Właśnie jesteśmy po odbiorze naszej nowej Kia Sportage Gtline i jesteśmy zachwyceni. Obsługa klienta w tym salonie przewyższa jakiekolwiek oczekiwania- Pan Jerzy Czajkowski, który jest genialnym sprzedawca z ogromna wiedza. Świetny kontakt nawet w dni wolne od pracy, atrakcyjne rabaty dla stałych klientów - ogólnie bajka :) jeżeli chodzi o serwis to również nie mam żadnych uwag - wszystko sprawnie i na czas, do tego wszyscy są tam zawsze bardzo uśmiechnięci. Jeżeli chodzi o Kraków to moim zdaniem nie ma lepszego dealera niż Wadowscy :) dziękuje i do zobaczenia na serwisie na rok :) dziękujemy za wszystko Klaudia, Grzegorz i Tosia

Justyna Stożek

17. Lipiec, 2023

Polecam serdecznie ten salon... BARDZO PROFESJONALNE DORADZTWO NA KAŻDYM ETAPIE...Jestem bardzo zadowolona- sprawnie przeszłam przez wszystkie formalności!- Dziękuję Panu Maciejowi :) i Pani Jolancie :) A SERWIS jaki jest super! :)

Antti Järveläinen

15. Lipiec, 2023

Absolutely great service when our cars brakes broke in Zakopane and we was on a roadtrip from Finland. Service was flexible and beyond fast and we didnt miss any forthcoming hotels in our trip. Oh yes, and the brakes work great again. Thanks from Finland to all people who helped us on our way! Keep up the good work!

Mateusz Żołnierczyk

15. Czerwiec, 2023

Najlepszy autoryzowany Salon Kia w jakim byłem 🙂 obsługa salonu na bardzo wysokim poziomie, wysoka kultura osobista pracowników, zawsze mili i uśmiechnięci chcący pomóc za każdym razem przy wyborze nowego samochodu jak i podczas jego serwisowania🙂 Serdecznie polecam 🙂

Artur Chrostek

29. Maj, 2023

Spoko serwis profesjonalne podejście do klienta i miła atmosfera.

Smiglo131

23. Maj, 2023

Bardzo miła obsługa szanują klienta i byłem miło zaskoczony cena .POLECAM.

Marek Gibała

13. Maj, 2023

Wszystko w porządku. Pan Maciej wykonuje świetną robotę 👍

Alfik Kraków

6. Maj, 2023

Polecam. Jeśli szukasz pojazdu z logo kia na masce to dobrze trafiłeś, a w szczególności polecam kontakt z Panem Jurkiem konkrety i solidny doradca. Wybralem zamówiłem i czekam Kia Niro ev🚘

Miroslaw Platek

6. Maj, 2023

Najlepszy serwis z jakim się spotkałem, zarówno jakość pracy i obsługi klienta zasługuje na pięć gwiazdek... Jedyny zarzut do serwisu, to to, że będę musiał przez nich zdecydować się na następną KIA ;)... Panowie dziękuję i pozdrawiam

Andrzej Kadłuczka

30. Kwiecień, 2023

Bardzo sprawna, kompetentna i kulturalna obsługa

Daniel Pels

29. Kwiecień, 2023

Bardzo szybka i profesjonalna obsługa klienta oraz obsługa techniczna.

Tomasz Bętkowski

25. Kwiecień, 2023

Polecam. Świetny serwis a obsługa na najwyższym poziomie.

Leszek Piesek

18. Kwiecień, 2023

Chciałbym podzielić się swoją opinią na temat obsługi salonu KIA. Trafiłem tam przez przypadek, a Wadowscy kojarzyli mi się tylko z Volvo. Przede wszystkim obsługa jest profesjonalna. Po rezerwacji jazd testowych niezwłocznie miła Pani oddzwoniła i wyjaśniła jak się sprawy mają. Zostałem zaproszony do salonu. Sprzedawca widać było że zna się na modelu, momentami miał wiedzę godną mechanika, a okazał się być kobietą! Brawo dla Pani Katarzyny Wątor : ) Przy okazji dziękuję za szybką i konkretną obsługę oraz bardzo miłe, rzeczowe trwające ponad godzinę wydanie samochodu. Jestem naprawdę bardzo mile zaskoczony, a to nie pierwsze moje nowe auto, więc emocje związane z samochodem odsuwam tu na bok. Brawa dla dealera za profesjonalny personel, bo dziś to już rzadkość! Piotr L.

Sebastian B

11. Kwiecień, 2023

Polecam serdecznie salon.. wyśmienita obsługa klienta od pierwszego wejścia, po jazdę próbną i zamówienie. Fachowe doradztwo w każdym aspekcie. Polecam p. Macieja Kasprzyckiego, który służył pomocą nawet poza godzinami pracy. Kupiłem w salonie już dwa samochody i jeszcze się nie zawiodłem. Oferty cenowe również atrakcyjne w porównaniu do innych salonów. Ponadto dobry serwis i oferta ubezpieczeniowa.

Agata Liszkowska

08. Kwiecień, 2023

Bardzo dziękuję Panu Maciejowi Kasprzyckiemu i Pani Katarzynie Wątor za pomoc przy zakupie mojego wymarzonego samochodu. Dzięki Państwa opiece mój pierwszy zakup samochodu z salonu okazał się bezstresową przyjemnością. Serdecznie polecam Kia Wadowscy.

Paweł M.

06. Kwiecień, 2023

Rzetelność, profesjonalizm, szybkość. Usługa przeglądu perfekcyjna.

Marianna Kluchnyk

16. Marzec, 2023

Zakup samochodu był czystą przyjemnością, obsługa bardzo miła, doradztwo, jazda próbna, wszystko na wysokim, profesjonalnym poziomie. Pan Maciej bardzo fachowo podszedł do sprawy, cierpliwie i wyczerpująco odpowiedział na wszystkie nasze pytania. Dziękuje i polecam z całego serca!

Sebastian Madyniak

12. Marzec, 2023

Zdecydowanie polecam ten Salon. Bardzo dobry kontakt z Panem Maćkiem. Pozdrawiam serdecznie i dziękuję za wszystko.

plwkancelaria

12. Marzec, 2023

Bardzo miła obsługa. Polecam

Konrad Polkowski

23. Luty, 2023

Do zakupu samochodu przekonało nas przede wszystkim podejście i obsługa p. Macieja Kasprzyckiego, który powinien zostać wizytówką salonu. Był zawsze pod telefonem, służył pomocą o każdej porze dnia i nocy. Pod względem doradczym mega plus. Rozwijał wszelkie wątpliwości na bieżąco. Pani Jolanta z działu ubezpieczeń również na wysokim poziomie. Miła, pomocna. Nawet w dni wolne od pracy znalazła czas dla klienta co jest rzadkością. Polecam!

Aleksandr A

4. Luty, 2023

Amazingly great experience of buying a new car here. Totally flawless in every aspect, but I'm especially happy about Mr. Jerzy Czajkowski approach and attitude to the client: he addressed every question I had and did it with exactly needed attention (what important: not too pushy!), the communication was always super quick. The car was timely delivered and greatly prepared, there is nothing I could expect more - literally loved it!

Ewelina Krupa

28. Styczeń, 2023

Kupiłam samochód w salonie KIA Wadowscy w Gaju (koło Krakowa) polecam tutejszy salon , profesjonalna obsługa klienta , wspaniałe doradztwo i pomoc na każdym etapie. Pani Martyna Bober oraz Pan Maciej Kasprzycki to znakomici doradcy , pełni wiedzy , a przede wszystkim serdeczni dla klienta. Polecam z całego serca , podczas całego etapu oczekiwania na auto mogłam liczyć na wsparcie i szybki kontakt. Dziękuje

Jadwiga Baltaza

26. Styczeń, 2023

Bardzo miła obsługa, polecam👍

Anna cygan

25. Styczeń, 2023

Polecamy z czystym sumieniem 😊

Artur Biernat

21. Styczeń, 2023

Wzorowy przebieg zakupu samochodu :) Od jazdy próbnej po odbiór nowego samochodu minął niecały miesiąc. Pani Martyna cierpliwie pomogła załatwić wszystkie formalności związane z leasingiem jak i zniżki na ubezpieczenie :) Każdy element zakupu był moim zdaniem wzorcowym i inne salony zwyczajnie powinny brać przykład. Szczerze polecam!

Daniel D.

12. Styczeń, 2023

Najlepszy serwis i dealer w Polsce ☺️ Fachowa oraz przemiła obsługa. Załatwienie sprawy w Wadowscy to czysta przyjemność. Inne serwisy powinny się uczyć jak podchodzić do klienta 😉 Pozdrawiam całą załogę... ☺️

Roksana Butryn

10. Styczeń, 2023

Świetna obsługa w zakresie zakupu nowego auta. Pan Maciej pomocny, z dużą wiedzą i indywidualnym podejściem. Trzeba przyznać, że cały czas był dla nas dostępny pod telefonem czy mailowo. Pomaga na każdym kroku :) Pani Jolanta sprawnie przygotowała dla nas kilka opcji ubezpieczenia i doradziła która opcja jest najlepsza.

Artur Lange

5. Styczeń, 2023

Dziękuję Panu Maciejowi za pomoc w wyborze nowego samochodu ,bardzo zna się na swojej pracy był bardzo miły i bardzo pomocny pełen PROFESJONALIZM Salon polecam w 100%

Rafal

28. Grudzień, 2022

Bardzo profesjonalny salon. Obsługa na wysokim poziomie. Szczególnie polecam kontakt z Panami od sprzedaży (Pan Maciej i Pan Piotr). Świetny kontakt, wszystko na czas, rzetelnie i do tego w miłej atmosferze. Cieszę się że wybrałem właśnie ten salon. Polecam!

Dawid Życiński

10. Grudzień, 2022

Pełen profesjonalizm.

Vladislav Trotsenko

26. Listopad, 2022

Awesome!

Damian Marzec

23. Listopad, 2022

Miła obsługa. Dobra fachowa rada. Jazda próbna odbyta od zaraz bez umawiania się. Bardzo polecam. Super ludzie.

Lukasz Tomczyk

18. Listopad, 2022

Rzeczowo profesjonalnie naprawdę polecam w porównaniu z konkurencją

HMC Maszyny Czyszczące

10. Listopad, 2022

Polecam Szybko sprawnie Jakość obsługi na wysokim poziomie

Jolanta Łukaszewicz

6. Listopad, 2022

Salon na najwyższym poziomie ! I tu szczególne słowa podziękowania dla Pani Martyny za bardzo profesjonalną i przemiłą obsługę a wszystko z ogromną kultura osobistą , taktem i bardzo rzeczowym potraktowaniem zarówno tematu jak i przyszłego nabywcy samochodu . Dodam , że samochód również przygotowany był profesjonalnie a kolor o którym tyle rozmawialiśmy to strzał w dziesiątkę . Polecamy wszystkim niezdecydowanym Pani doradztwo bo kupowanie samochodu przy Pani pomocy to czysta przyjemność . Pozdrawiamy serdecznie i życzymy tylko miłych klientów. Jolanta Łukaszewicz

Mario Cheris

30. Październik, 2022

Świetny serwis, profesjonalne podejście do klienta, obsługa na najwyższym poziomie. Fachowe doradztwo i konkurencyjne ceny usług. Gorąco polecam.

Tajemniczy Klient

28. Październik, 2022

Podoba mi się obsługa w tej firmie. Mogłem na spokojnie zapoznać się z ofertą nowych jak i używanych i podobało mi się podejście do klienta z odpowiednim wyczuciem.

Marek G.

27 Październik, 2022

Bardzo miła obsługa klienta przez telefon

Mateusz S

22. Październik, 2022

Świetna obsługa sprzedażowa Pani Martyny z Kia Wadowscy! Od momentu pojawienia się w salonie aż po odbiór samochodu zajęła sie nami w sposób kompleksowy i rzetelny! Na każde nasze pytanie odpowiadała bardzo szybko i konkretnie. Jesteśmy bardzo zadowoleni z obsługi w salonie. Teraz nic nie pozostaje tylko cieszyć się jazdą, oby bezszkodową i bezawaryjną! Pozdrawiamy!

Elinka

19. Październik, 2022

Byłam dzisiaj na pierwszym przeglądzie gwarancyjnym i jestem mega zadowolona z jego przebiegu. Zacznijmy od tego, że miał trwać 3 godziny, a skończył się po godzinie. Duży plus. Wszystkie moje uwagi zostały uwzględnione. Pan Hernik Adrian (jeśli dobrze zapamiętałam) bardzo miły i kulturalny człowiek. Wszystko wyjaśnił, nic nie zbagatelizował. Na pewno jeszcze skorzystam z tego serwisu. Polecam

Mieszko Ujma

15. Październik, 2022

Szczerze mówiąc, należą się najwyższe słowa uznania, jeśli chodzi o obsługę klienta. Przez kilka miesięcy męczyliśmy i męczyliśmy, za każdym razem otrzymując rzeczową odpowiedź. Gdy przyszedł moment decyzji, mogliśmy otrzymać fachową pomoc. Ostatecznie nawet nasz opiekun z firmy kredytującej zakup potwierdził, że współpraca z tym punktem to czysta przyjemność. Dziękujemy za doradztwo, pomoc no i liczymy, że dalsza współpraca utrzyma się również na najwyższym poziomie!

Grzegorz Matoga

21. Wrzesień, 2022

Salon bardzo dobry, obsługa pana Piotra rzeczowa, profesjonalna i miła, serwis za niedługo sprawdzę ale nie wydaje mi się żeby było inaczej niż w salonie. POLECAM !!!

Rafal Kot

20. Wrzesień, 2022

Polecam ten salon.

Adam Bo

2. Wrzesień, 2022

Wszystko super zadzwoniłem i tego samego dnia miałem jazdę testową mega wrażenie 😀

Dawid Wilk

19. Sierpień, 2022

Świetna obsługa jeśli chodzi o zakup nowego samochodu. Bardzo dziękujemy Panu Maćkowi za cierpliwość i stały kontakt. Miła niespodzianka, auto znakomite! Pozdrawiamy :)

Mateusz Pankowski

16. Sierpień, 2022

Impeccable customer service, especially the car servicing department deserves credit. Big thanks to mr. Michal Chrzanowski for his professional advice provided on the phone. The way he approached my inquiry was exceptional. His vast knowledge of KIA's engines fits in with his customer-friendly approach prefectly👍

Marek K

4. Sierpień, 2022

Super salon. 23.07.2022r odebrałem moją Kia sportage GTline Hev. Miła szybka i fachowa obsługa. Panie Piotrze bardzo dziękuję za profesjonalne i kompletne przygotowanie mojej Sportage . Życzę Panu wszystkiego co najlepsze. Taki pracownik to najlepsza wizytówka firmy.

Jakub Bujny

2. Sierpień, 2022

Profesjonalna obsługa na wysokim poziomie - nowe auto otrzymane w umówionym terminie, bez żadnych wad. Polecam :)

Barbara Bryk

18. Lipiec, 2022

Miejsce godne polecenia. Dziękujemy Pani Martynie za profesjonalną obsługę przy zakupie nowego auta.

Krzysztof Bzdyl

12. Lipiec 2022

Miła obsługa polecam Klasa👍

Karol Jurczyk

5. Lipiec, 2022

Salon na 5. Serwis odwiedzany regularnie od 4 lat na przeglądach zawsze z postawionym bardzo dobrym wrażeniem.

Jacek

30. Czerwiec, 2022

Gorąco polecam. Całą transakcję zakupu auta odbyłem przez telefon i maile, Pierwszy raz handlowca P. Macieja z którym wszystko załatwiałem widziałem przy odbiorze auta. Zawsze na moje maile odpowiedź przychodziłą szybko i była konkretna, bez owijania w "bawełnę". Tylko pogratulować takiego handlowca. Szczególnie w dzisiejszych trudnych dla motoryzacji czasach. Mam nadzieję że współpraca z serwisem będzie się odbywała równie sprawnie i bezproblemowo.

Roman Janik

29. Czerwiec, 2022

Najlepszy salon sprzedaży z jakim miałem do czynienia. Obsługa miła i niezwykle pomocna. Zdecydowanie polecam

Joanna Stróżak

28. Czerwiec, 2022

Polecam , bardzo miła obsługa . Od 2016 roku korzystamy z ubezpieczeń i jesteśmy zadowoleni !

Gabor Joo

21. Czerwiec, 2022

Two thumbs up for the crew at KIA Wadowscy! Our 1st gen. Ceed developed an ignition problem, had to get the car towed, our insurance company suggested KIA Wadowscy and we couldn’t have received a better service. We arrived Monday morning, totally unscheduled, informed the staff of our emergency situation and they accepted our car for servicing and within 24 hrs our car was back on the road. Great service, great communication, reasonable prices. Thanks to KIA Wadowscy, we could return to Hungary with only a day later than planned. We were really impressed and can only recommend this KIA workshop/dealership. Gabor and Agnes

Krzysztof Skiba

2. Czerwiec, 2022

Byłem dzisiaj na 1 przeglądzie gwarancyjnym po przejechaniu 15000 tyś km. KIA RIO sprawdzona od A do Z przez mechanika wymienione filtry olej auto przeszło ścieżkę diagnostyczną wszystko udokumentowane na papierze wytłumaczone co było robione co wymieniane w zakresie przeglądu. Na koniec auto umyte i gotowe do wyjazdu. Polecam salon jak i serwis w 101% odpowiedni ludzie w odpowiednim miejscu. Pozdrawiam Pana Piotra sprzedawcę i cały zespół. Klient z Katowic.

DARIUSZ MATUZIK

31. Maj, 2022

Bardzo dobra obsługa wręcz wzorowa. Przegląd zrobiony szybko i profesjonalnie.

Lukaku (buldinho)

24. Maj, 2022

Profesjonalna obsługa. Wysoka jakość.

Tomasz Wietecha

10. Maj, 2022

Korzystałem z serwisu KIA i jestem bardzo zadowolony. Profesjonalna i miła obsługa, dobra kawa i WiFi, a każda rzecz jaka wyszła na przeglądzie była ze mną omówiona i jej naprawa/wymiana konsultowana. Ceny przeglądów również bardzo konkurencyjne względem innych okolicznych serwisów. Na pewno będę wracał tu na każdy przegląd. Polecam!

Wojciech Bodak

29. Marzec, 2022

Pełen profesjonalizm!!!!

Gabrysia Paulo

16. Marzec, 2022

Bardzo dobry kontakt, nawet z innego miasta. Salon przyjazny, obsługa pomocna. Panie Jerzy- dziękuję jeszcze raz. Polecam ten salon z czystym sumieniem.

Łukasz Idzik

8. Marzec, 2022

Szybko sprawnie i fachowo. Polecam serdecznie

Mateusz Mucha

1. Marzec, 2022

Bardzo polecam ten salon bardzo profesjonalna i miła obsługa, przy wydaniu samochodu oraz podczas serwisu wszystko zostało dokładnie wytłumaczone

Łukasz Józefowicz

17. Luty, 2022

Najwyższy standard obsługi klienta jak zawsze! Miła obsługa. Szybki serwis. Gorąco polecam !!!

Dorota Duda

10. Luty, 2022

Bardzo miła i profesjonalna obsługa, pyszna kawa.

Mateusz M (Mati)

25. Styczeń, 2022.

W grudniu robiony był pierwszy przegląd po zakupie samochodu dla żony.Obsługa super,wszystko zostało wytłumaczone .Miła i przyjazna atmosfera.Wysoka kultura osobista pracowników. Oby tak dalej, ponieważ niestety, teraz w większości salonów obsługa klienta po zakupie samochodu wygląda, jakby człowiek przeniósł się w czasy PRL-u.Dlatego tym bardziej warto pochwalić obsługę podczas wizyty w salonie.

Krzysiek Kasperek

24. Styczeń, 2022.

Szybko, sprawnie i profesjonalnie przeprowadzony zakup samochodu przy pomocy Pana Jerzego - świetny sprzedawca na odpowiednim miejscu :)

Miroslaw Platek

18. Styczeń, 2022.

Najlepszy serwis z jakim się spotkałem, zarówno jakość pracy i obsługi klienta zasługuje na pięć gwiazdek... Jedyny zarzut do serwisu, to to, że będę musiał przez nich zdecydować się na następną KIA ;)... Panowie dziękuję i pozdrawiam

Karol Pustułka

18. Styczeń, 2022.

Polecam z całego serca. Od samego początku, tj. od obejrzenia samochodu, poprzez jazdę próbną, złożenie zamówienia aż po odbiór samochodu byliśmy profesjonalnie obsłużeni. Szczególne uznanie i podziękowania dla Pani Martyny za super podejście do klienta, chęć pomocy i zaangażowanie. Na pewno tu wrócimy! :)

Opinie pochodzą z Google. Nie zapewniamy, aby publikowane opinie pochodziły od konsumentów, którzy używali danego produktu lub go nabyli.

© 2022 Salon Kia Motors Kraków Wadowscy - Dealer, Serwis, Części. Wszystkie prawa zastrzeżone